AAA (Asian Apiculture Association) mission are to promote the exchange of scientific and general information relating to honeybee sciences and apiculture in Asia, encouraging co-operation in the study of problems of common interest as well as researching on the biology and management of honey species found in Asia.

By exchanging knowledge and information, AAA is the connecting bridge to bee’s conservation. Indeed, the awareness enhancement in bees and beekeeping in world is the most efficient way to conserve the everlasting bee diversity.

AAA has been hosting the Conference on Bees and Beekeeping in Asian countries since1992. The conferences have provided forums for people who interested in beekeeping to share and exchange technology on various aspects of beekeeping. There are conferences added in the following:

 1. Bangkok, Thailand 1992
 2. Yogyakarta, Indonesia 1994
 3. Hanoi, Vietnam
 4. Kathmandu, Nepal 1998
 5. Chiangmai, Thailand 2000
 6. Bangalore, India 2002
 7. Los Banos, Philippines 2004
 8. Perth, Australia 2006
 9. Beijing, China 2008
 10. Busan, Korea 2010
 11. Kuala Terengganu, Malaysia 2012
 12.  

Sứ mệnh của AAA (Hội ong Châu Á) là thúc đẩy sự trau dồi khoa học và các thông tin cơ bản liên quan đến ong mật ở Châu Á, khuyến khích việc nghiên cứu các vấn đề cũng như sinh học và cách chăm sóc nuôi dưỡng các loài ong ở Châu Á.

Bằng việc trao đổi kiến thức và thông tin cần thiết, AAA là cầu nối cho sự bảo tồn ong. Thực vậy, việc nâng cao nhận thức về ong và việc chăm sóc ong trên thế giới là cách hiệu quả nhất để bảo tồn sự đa dạng các loài ong.

Hội nghị Ong Châu Á được tổ chức bởi Hội Ong Châu Á đã được tổ chức từ năm 1992. Hội nghị là diễn đàn dành riêng cho những người nuôi ong để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về mọi khía cạnh của ong và nghề nuôi ong nói chung. Cùng nhìn lại các hội nghị đã diễn ra cho tới nay:

 1. Bangkok, Thái Lan 1992
 2. Yogyakarta, Indonesia 1994
 3. Hà Nội, Việt Nam
 4. Kathmandu, Nepal 1998
 5. Chiangmai, Thái Lan 2000
 6. Bangalore, Ấn Độ 2002
 7. Los Banos, Philippines 2004
 8. Perth, Úc 2006
 9. Beijing, Trung Quốc 2008
 10. Busan, Hà Quốc 2010
 11. Kuala Terengganu, Malaysia 2012

 

Hotline: 0904147845 zalo chat